Občianska rada je zložená z obyvateľov mesta s trvalým pobytom v príslušnom volebnom obvode a zástupcov podnikateľských subjektov, ktorí majú sídlo prevádzky, resp. vykonávajú podnikateľskú činnosť v príslušnom volebnom obvode. Členov Občianskej rady navrhujú obyvatelia príslušného volebného obvodu.

Občianske rady sú tu pre občanov a sú oprávnené najmä :

a) prostredníctvom Výboru alebo predsedu Výboru predkladať primátorovi mesta, MsZ, MsR, komisiám MsZ návrhy a podnety za účelom skvalitnenia výkonu samosprávy

b) prostredníctvom povereného člena zúčastňovať sa zasadnutí Výboru s hlasom poradným,

c) vyvíjať aktivity medzi obyvateľmi volebného obvodu za účelom spolupráce a pomoci pri výkone samosprávnych funkcií,

d) spolupracovať so záujmovými združeniami, politickými stranami, hnutiami a podnikateľskými subjektmi, ktoré majú sídlo prevádzky, resp. vykonávajú podnikateľskú činnosť v príslušnom volebnom obvode,

e) prostredníctvom výboru alebo predsedu výboru predkladať primátorovi mesta, MsZ, MsR, komisiám MsZ návrhy za účelom zostavenia rozvojového programu mesta a programového rozpočtu mesta.

Úplne znenie „Štatútu Výborov a Občianskych rád“ nájdete tu.